இந்த வருடம் (2013) நன்கொடை வழங்கியவர்களின் விபரங்களை 

உங்கள் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம்.

இலக்கம் 

பெயர் 

வழங்கிய தொகை

1

அமரர்  திருமதி. பாக்கியவதியம்மா தயாளகுலசிங்கம்

500.00

2

செல்வி. வையந்தலக்சுமி வையாபுரி

250.00

3

திரு. இராசையா பூபாலராஜா

200.00

4

திரு. நவமணி தேவச்சந்திரன்

200.00

5

திருமதி. சோமேஸ்வரியம்மா தம்பிராஜா

200.00

6

திரு. தியாகராஜா சுகுமார் (அமெரிக்கா)

200.00

7

திரு. துளசிங்கம் சேதுகாவலன்

200.00

8

திரு. தம்பிராஜா குணசீலன்

170.00

9

திரு. குருசாமி சிவசோதி

150.00

10

திரு. சிற்றம்பலம் சிவஞானசேகரம்

120.00

11

திரு. வேதநாயகம் அன்ரன்ஜோர்ஜ்

120.00

12

திரு.  பாலசுந்தரம் பாலகணேஸ்

120.00

13

திரு. சண்முகராஜா சண்முகலிங்கம்

120.00

14

திரு. பிள்ளையாகுட்டி பிறேம்குமார்

120.00

15

திருமதி. சித்திரா கிருஷ்ணசோதி

120.00

16

திரு. சிவசோதி சிவதீபன்

120.00

17

திருமதி. மோகனா விஜயரஞ்சன்

120.00

18

திருமதி. செல்வதி விஜயன்

120.00

19

திரு. தனபாலசிங்கம் மணிமாறன்

120.00

20

திரு. ஜெயபாலன் அழகரட்ணம்

120.00

21

திருமதி. ஜெயமணி அழகரட்ணம்

120.00

22

திரு. பிலிப் வில்சன்

120.00

23

திரு. இரட்ணசிங்கம் நந்தகுமார்

120.00

24

திரு. பரம்சோதி நிரஞ்சன்

120.00

25

திரு. சண்முகானந்தன் சுகேந்திரன்

120.00

26

திரு. தம்பிராஜா சத்தியசீலன்

120.00

27

திரு. சுந்தரலிங்கம் சிறீதர்

120.00

28

திருமதி. தேவி குமாரசாமி

120.00

29

திரு. சேகரம் சுதர்ச‌ன்

120.00

30

திரு. சிற்றம்பலம் ரவீந்திரன்

120.00

31

திரு. ரதீஸ்வரன் ராஜேஸ்வரன்

120.00

32

திருமதி. புஸ்பராணி தங்கலிங்கம்

120.00

33

திரு. மாறன் சுபாஸ்சந்திரபோஸ்

120.00

34

திரு. தம்பிராஜா ஜெயசீலன்

120.00

35

திரு. இரத்தினசிங்கம் பிரசாந்தன்

100.00

36

திருமதி. அகல்மதி ரஞ்சன்

100.00

37

திரு.  மாறன் சிங்கம்

100.00

38

திருமதி. சோமேஸ்வரி குமாரசாமி

100.00

39

திரு. செல்வராசா தேவதாசன்

80.00

40

திரு. நடராசா ராஜரட்ணம் (இலங்கை)

50.00

41

திரு. வல்லிபுரம் கனகரட்ணம்

50.00

42

செல்வன். நிரோஷன் சேகரம்

50.00

 

மொத்தம்

5700.00

 

 


 

,e;j tUlk; (2012) ed;nfhil toq;fpatu;fspd; tpguq;fis

cq;fs; ghu;itf;F rku;gpf;fpNwhk;

,yf;fk;

ngau;

njhif

1

mkuu; jpUkjp. ghf;fpatjpak;kh jahsFyrpq;fk;

500.00

2

jpU. etkzp Njtr;re;jpud;

250.00

3

nry;tp. itae;jyf;Rkp itahGup

250.00

4

jpU. ,uhirah G+ghyuh[h

200.00

5

jpU. FUrhkp rptNrhjp

150.00

6

jpUkjp. mfy;kjp uQ;rd;

150.00

7

jpU. G];guhzp jq;fypq;fk;

120.00

8

jpU. Ntjehafk; md;ud;N[hu;[;

120.00

9

jpU. Nrfuk; R[Ptd;

120.00

10

jpU. gps;isahFl;b gpNwk;Fkhu;

120.00

11

jpU. jdghyrpq;fk; kzpkhwd;

120.00

12

jpU. rptNrhjp rptjPgd;

120.00

13

jpU. rpw;wk;gyk; rptQhdNrfuk;

120.00

14

jpU. rpw;wk;gyk; utp

120.00

15

jpU. Re;juypq;fk; rpwPju;

120.00

16

jpU. uj;jP];tud; uhN[];tud;

120.00

17

jpU. rz;Kfuh[h rz;Kfypq;fk;

120.00

18

jpUkjp. Nkhfdh tp[auQ;rd;

120.00

19

jpU. ,ul;zrpq;fk; ee;jFkhu;

120.00

20

jpUkjp. rpj;jpuh fpU];zNrhjp

120.00

21

jpU. rz;Kfhde;jd; RNfe;jpud;

120.00

22

jpUkjp. n[akzp moful;zk;

120.00

23

jpU. n[aghyd; moful;zk;

120.00

24

jpU. KUifah ckhfhe;

120.00

25

jpUkjp. nry;tjp tp[ad;

120.00

26

jpU. jk;gpuh[h n[arPyd;

120.00

27

jpUkjp. Njtp Fkhurhkp

120.00

28

jpU. Nrfuk; Rju;rd;

120.00

29

jpU. ed;dpj;jk;gp fq;fhjud;

100.00

30

jpU. guk;Nrhjp epuQ;rd;

100.00

31

jpUkjp. NrhNk];;tupak;kh jk;gpuh[h

100.00

32

jpU. nry;tuhrh Njtjhrd;

100.00

33

jpU. jk;gpuh[h FzrPyd;

100.00

34

jpU. ghyRe;juk;;; ghyfNz];

100.00

35

jpU. ty;ypGuk; Mde;jypq;fk;

100.00

36

jpU. khwd; rpq;fk;

100.00

37

jpU. jpahfuh[h RFkhu;

100.00

38

jpU. ty;ypGuk; fdful;zk;

50.00

39

jpUkjp. NrhNk];tup Fkhurhkp

50.00

40

jpU. Ngupd;gk; Mde;

50.00


nkhj;jk;

5190.00
 

 

தாயகத்தில் இன்னலுறும் மயிலிட்டி மக்களுக்கு ஆண்டு 2011-ல்  அன்புக்கரம் நீட்டி ஆதரித்துக் கொண்டிருக்கும் அன்புள்ளங்கள் சில...

இலக்கம்

பெயர்

மாதாந்த‌ நன்கொடை

     
1 திரு. வையாபுரி பாலசுப்பிரமணியம் 300.00
2 திருமதி. தெய்வானை இராசையா 200.00
3 திருமதி. சோமேஸ்வரியம்மா தம்பிராஜா 200.00
4 திரு. தம்பிராஜா குணசீலன் 200.00
5 திரு. சண்முகலிங்கம் சண்முகராஜா 200.00
6 செல்வி. வையந்தலக்சுமி வையாபுரி 200.00
7 திரு. தம்பிராஜா சத்திய‌சீலன் 200.00
8 செல்வி. சங்கவி தேவதாசன் 200.00
9 திரு. வில்சன் பிலிப் 200.00
10 திருமதி. செல்வதி விஜயன் 200.00
11 திருமதி. அகல்மதி ரஞ்சன் 200.00
12 திரு. தம்பிராஜா ஜெய‌சீலன் 200.00
13 திரு. வல்லிபுரம் ஆனந்தலிங்கம் 200.00
14 திரு. குருசாமி சிவசோதி 200.00
15 திரு. சிற்றம்பலம் சிவஞானசேகரம் 120.00
16 திரு. சண்முகான‌ந்த‌ன் சுகேந்திரன் 120.00
17 திருமதி. மோகனா விஜயரஞ்சன் 120.00
18 திரு. தனபாலசிங்கம் மணிமாறன் 120.00
19 திரு. சேகரம் சுஜீவன் 120.00
20 திரு. சேகரம் சுதர்சன் 120.00
21 திரு. அழகரட்ணம் ஜெயபாலன் 120.00
22 திரு. சாமிநாதர் அழகரட்ணம் 120.00
23 திரு. முருகையா உமாகாந் 120.00
24 திருமதி. சித்திரா கிருஸ்ணசோதி 120.00
25 திரு. சிவசோதி சிவமுருகன் 120.00
26 திரு. சுந்தரலிங்கம் சிறீதர் 120.00
27 திரு. வையாபுரி வேலழகன் 120.00
28 திரு. வேதநாயகம் அன்ரன்ஜோர்ஜ் 120.00
29 திருமதி. தேவி குமாரசாமி 120.00
30 செல்வன். பிரசாந்தன் இரத்தினசிங்கம் 120.00
31 திரு. இரட்ணசிங்கம் நந்தகுமார் 120.00
32 திரு. குருகுலசிங்கம் சுசீந்திரன் 100.00
33 திரு. துரைசாமி விஜயரட்ணம் (ர‌வி) 100.00
34 திரு. செல்வம் கார்திகேசு 100.00
35 திரு. மாறன் சிங்கம் 100.00
36 திரு. பிரதீசன் செல்வரட்ணம் 75.00
37 திருமதி. சோமேஸ்வரி குமாரசாமி 50.00
38 திரு. பங்கராஜா புனிதரஞ்சன் 50.00
39 திரு. வல்லிபுரம் கனகரட்னம் 50.00
     
  மொத்தம் 5565.00

 

 

 

 

 

தாயகத்தில் இன்னலுறும் மயிலிட்டிவாழ் மக்களுக்கு ஆண்டு 2010-ல்

அன்புக்கரம் நீட்டி ஆதரித்த அன்புள்ளங்கள் சில.....

இல

பெயர்

வழங்கிய தொகை

1 செல்வி.  வையந்தலக்சுமி வையாபுரி 250.00
2 திரு.  வல்லிபுரம் ஆனந்தலிங்கம் (பபா அண்ணா) 240.00
3 திரு.  தவச்சந்திரன் சந்திரலிங்கம் 240.00
4 திரு. சண்முகலிங்கம் சண்முகராஜா (சசி) 200.00
5 திரு. குருசாமி சிவசோதி 200.00
6 திரு.  தியாகராஜா சுகுமார் (USA) 200.00
7 திருமதி.  அகல்மதி ரஞ்சன் (பாரதி) 150.00
8 திருமதி. மோகனா விஜயரஞ்சன் 120.00
9 திருமதி. செல்வதி விஜயன் 120.00
10 திரு. பிலிப் வில்சன் 120.00
11 திரு. தனபாலசிங்கம் மணிமாறன் 120.00
12 திரு. தம்பிராஜா சத்தியசீலன் 120.00
13 திரு. சேகரம் சுஜீவன் 120.00
14 திரு. சுபாஸ்சந்திரபோஸ் மாறன் 120.00
15 திரு. சிற்றம்பலம் சிவஞானசேகரம 120.00
16 திரு.  ஞானம் அன்ரனி 120.00
17 திரு.  சிவச்சந்திரன் சந்திரலிங்கம் 120.00
18 திரு. தம்பிராஜா ஜெயசீலன் 120.00
19 திரு. செல்வராசா தேவதாசன் 120.00
20 திரு. சிவசோதி சிவதீபன் 120.00
21 திரு. இரத்தினசிங்கம் பிரசாந்தன் 120.00
22 திரு. முருகையா உமாகாந் 120.00
23 திரு. அழகரத்தினம் ஜெயபாலன் 120.00
24 திருமதி. ஜெயமணி அழகரத்தினம் 120.00
25 திரு. தம்பிராஜா குணசீலன் 120.00
26 திரு. இராசையா பூபாலராஜா 120.00
27 திரு. வேதநாயகம் அன்ரன்ஜோர்ஜ் 120.00
28 திருமதி.  தேவி குமாரசாமி 120.00
29 திருமதி. உமாதேவி குணசீலன் 120.00
30 திருமதி. சித்திரா கிருஸ்ணசோதி 120.00
31 திரு. துரைசாமி விஜயரட்ணம் (ரவி) 100.00
32 திருமதி. சோமேஸ்வரியம்மா தம்பிராஜா 100.00
33 திரு.  மாறன் சிங்கம் 100.00
34 திரு. வல்லிபுரம் கனகரட்ணம் 75.00
35 திரு. இலங்கைநாயகம் சந்திரலிங்கம் 60.00
36 திருமதி. சோமேஸ்வரி குமாரசாமி 50.00
37 திரு.  பேரின்பம் ஆனந் 50.00
     
     
     
  மொத்தம் 4775.00

 

 

தாயகத்தில் இன்னலுறும் மயிலிட்டிவாழ் மக்களுக்கு ஆண்டு 2009-ல்அன்புக்கரம் நீட்டி ஆதரித்த அன்புள்ளங்கள் சில.....

இல

பெயர்

வழங்கிய தொகை

1 திருமதி. அகல்மதி ரஞ்சன் 320.00
2 செல்வி. வையாபுரி வையந்தலக்சுமி 250.00
3 திரு. குருசாமி சிவசோதி் 240.00
4 திரு. தியாகராஜா கலியுகராஜா 240.00
5 திரு. வல்லிபுரம் ஆனந்தலிங்கம் 240.00
6 திருமதி. ஜெயமணி அழகரட்ணம் 200.00
7 திரு. அழகரட்ணம் ஜெயபாலன 120.00
8 திரு. இலங்கைநாயகம் சந்திரலிங்கம் 120.00
9 திரு. சண்முகலிங்கம் சண்முகராஜா (சசி) 120.00
10 திரு. சிற்றம்பலம் சிவஞானசேகரம் 120.00
11 திரு. செல்வராசா தேவதாசன் 120.00
12 திரு. சேகரம் சுஜீவன் 120.00
13 திரு. தம்பிராஜா குணசீலன் 120.00
14 திரு. தம்பிராஜா ஜெயசீலன 120.00
15 திரு. முருகையா உமாகாந் 120.00
16 திரு. வல்லிபுரம் கனகரட்ணம் 120.00
17 திருமதி. உமாதேவி குணசீலன் 120.00
18 திருமதி. செல்வதி விஜயன் 120.00
19 திருமதி. தேவி குமாரசாமி 120.00
20 திருமதி. மோகனா விஜயரஞ்சன் 120.00
21 திரு. சந்திரலிங்கம் தவச்சந்திரன் 120.00
22 திரு. சற்கணநாதன் ஜெயரட்ணம் 120.00
23 திரு. துரைசாமி விஜயரட்ணம் (ரவி) 100.00
24 திருமதி. சோமேஸ்வரியம்மா தம்பிராஜா 100.00
25 திரு. வேதநாயகம் அன்ரன்ஜோர்ஜ் 100.00
26 திரு. சிவசோதி சிவதீபன் 60.00
27 திரு. பொன்னுத்துரை குருகுலசிங்கம் 50.00
28 திரு. ஜெயக்கொடி சுபாஸ்கொடி 40.00
     
  மொத்தம் 3860.00