2007 குளிர்கால நிகழ்வு  

 

ctr1 ctr2
ctr3
ctr4
ctr5 ctr6
ctr8
ctr9 ctr10
ctr11
ctr12
ctr13 ctr14
ctr15
ctr16
ctr1 ctr2
ctr3
ctr4
ctr5 ctr6
ctr8
ctr9 ctr10
ctr11
ctr12
ctr13 ctr14
ctr15
ctr16
ctr9 ctr10
ctr11
ctr12
ctr13 ctr14
ctr15
ctr16